นโยบายทางธุรกิจ (BUSINESS POLICY) บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

นโยบายการส่งสินค้า

ภายหลังจากได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า ผ่านช่องทางการขายต่างๆ พร้อมตรวจสอบยืนยันการชําระเงิน เสร็จสมบูรณ์ ทาง บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) จะทําการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ ขนส่ง อาทิ Kerry Express/DHL/Best Express/ไปรษณีย์ไทย ฯลฯ โดยจะดําเนินการจัดส่ง สินค้า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระยะเวลา 1-3 วัน และต่างจังหวัด ระยะเวลา 3-4 วัน (เฉพาะวันทํา การตามขนส่งนั้นๆ) กรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้า กรุณาติดต่อ Line : @mgi8 หรือ โทร 02-934-9999

นโยบายการเคลมสินค้า

เมื่อได้รับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดรักษาสิทธิ์ของท่าน ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ และ ความ ถูกต้องของรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ด้วยการถ่ายคลิป VDO ขณะเปิดกล่องพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานใน การเคลมสินค้า หากเกิดการชํารุดเสียหายหรือได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง กรณีต้องการเคลมสินค้าในกรณี ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดําเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และต้องดําเนินการส่งคลิป VDO การเปิดกล่องพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเคลมสินค้า โดยกรณี ที่สามารถแสดงหลักฐาน คลิป VDO ดังกล่าว แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ บริษัท ยินดีเปลี่ยนสินค้าทดแทน และ/หรือ คืนเงิน เต็มจํานวน ในกรณี สินค้าเกิดการชํารุดเสียหายอันเนื่องมาจาก ขั้นตอนการผลิต และ/หรือ การขนส่ง เท่านั้น กรณีลูกค้าไม่สามารถแสดงหลักฐาน คลิป VDO ดังกล่าวได้ และ/หรือ เป็นกรณีที่สินค้าเกิด ความเสียหายจากทางลูกค้าเอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้า หรือ คืนเงินทุกกรณี

นโยบายการคืน / เปลี่ยนสินค้า

ทางบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มีนโยบาย ในการรับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ในกรณีดังที่ระบุต่อไปนี้เท่านั้น ก่อนสั่งซื้อสินค้ากรุณาศึกษารายละเอียดก่อนสั่งซื้อ สามารถสอบถามเพิ่มได้ที่ Line : @mgi8 หรือ โทร 02-934-9999
  1. สินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า/ ผิวกาย หรือ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้า ให้แก่ท่าน ในกรณีที่ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ มีการชํารุด เสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ การเสื่อมสภาพการใช้งาน อันเนื่องมาจาก ขั้นตอนการ ผลิต และ/หรือ การจัดส่ง เท่านั้น โดยลูกค้า สามารถดําเนินการทําเรื่อง ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งความประสงค์ ที่ Line : @mgi8 หรือ โทร 02-934-9999 โดยท่านจะต้องส่งภาพถ่ายสินค้า หรือ คลิป VDO ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทําการบันทึกเป็น หลักฐาน และ ให้ท่านดําเนินการจัดส่งสินค้าที่มีการชํารุดเสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ การเสื่อมสภาพการใช้งาน ดังกล่าว กลับมาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัทฯ จะ ดาเนินการ เปลี่ยนสินค้า และ/หรือ คืนเงินค่าสินค้า ให้แก่ท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน
  2. สินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์อาหาร / เครื่องดื่ม บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้า ให้แก่ท่าน ในกรณีที่ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ มีการชํารุด เสียหาย ปนเปื้อน หรือ ไม่สามารถบริโภคได้ หรือ หมดอาย หรือ การเสื่อมสภาพ อัน เนื่องมาจาก ขั้นตอนการผลิต และ/หรือ การจัดส่ง เท่านั้น และทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ จะต้องไม่ถูก เปิดออกโดยเจตนา หรือ ถูกบริโภคแต่อย่างใด โดยลูกค้า สามารถดําเนินการทําเรื่อง ขอ เปลี่ยน/คืนสินค้า ได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งความประสงค์ ที่ Line : @mgi8 หรือ โทร 02-934-9999 โดยท่านจะต้องส่งภาพถ่ายสินค้า หรือ คลิป VDO ให้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อทําการบันทึกเป็นหลักฐาน และ ให้ท่านดําเนินการจัดส่งสินค้า/บรรจุภัณฑ์ ที่มีการ ชํารุดเสียหาย หรือ ไม่สามารถบริโภคได้ หรือ การเสื่อมสภาพการใช้งาน ดังกล่าว กลับมาที่ บริษัทฯตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัทฯ จะดําเนินการ เปลี่ยนสินค้า และ/หรือ คืนเงินค่าสินค้า ให้แก่ ท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน
  3. สินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้า ให้แก่ท่าน ในกรณีที่ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ มีการชํารุด เสียหาย ปนเปื้อน หรือ ไม่สามารถบริโภคได้ หรือ หมดอายุ หรือ การเสื่อมสภาพ อัน เนื่องมาจาก ขั้นตอนการผลิต และ/หรือ การจัดส่ง เท่านั้น และทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ จะต้องไม่ถูก เปิดออกโดยเจตนา หรือ ถูกบริโภคแต่อย่างใด โดยลูกค้า สามารถดําเนินการทําเรื่อง ขอ เปลี่ยน/คืนสินค้า ได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งความประสงค์ ที่ Line : @mgi8 หรือ โทร 02-934-9999 โดยท่านจะต้องส่งภาพถ่ายสินค้า หรือ คลิป VDO ให้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อทําการบันทึกเป็นหลักฐาน และ ให้ท่านดําเนินการจัดส่งสินค้า/บรรจุภัณฑ์ ที่มีการ ชํารุดเสียหาย หรือ ไม่สามารถบริโภคได้ หรือ การเสื่อมสภาพการใช้งาน ดังกล่าว กลับมาที่ บริษัทฯตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัทฯ จะดําเนินการ เปลี่ยนสินค้า และ/หรือ คืนเงินค่าสินค้า ให้แก่ ท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน
  4. สินค้าประเภท แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า และเครื่องประดับ บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้า ให้แก่ท่าน ในกรณีที่ ต้องการเปลี่ยนขนาด (Size) หรือ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ มีการชํารุดเสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ การเสื่อมสภาพการใช้ งาน อันเนื่องมาจาก ขั้นตอนการผลิต และ/หรือ การจัดส่ง เท่านั้น โดยลูกค้า สามารถดําเนินการทําเรื่อง ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งความประสงค์ ที่ Line : @mgi8 หรือ โทร 02-934-9999 โดยท่านจะต้องส่งภาพถ่ายสินค้า หรือ คลิป VDO ให้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อทําการบันทึกเป็นหลักฐาน และ ให้ท่านดําเนินการจัดส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน หรือ สินค้าที่มีการชํารุดเสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ การเสื่อมสภาพการใช้งาน ดังกล่าว กลับมาที่บริษัทฯตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัทฯ จะดําเนินการ เปลี่ยนสินค้า และ/หรือ คืน เงินค่าสินค้า ให้แก่ท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน
  5. สินค้าประเภท เครื่องประดับอัญมณีมีค่า และ/หรือ ทองคํา บริษัทฯ มีเงื่อนไขการรับประกันสินค้า สําหรับ สินค้าประเภท เครื่องประดับอัญมณีมีค่า และ หรือ ทองคํา ดังนี้ การปรับขนาดสินค้า: สามารถส่งปรับเพิ่ม/ลดขนาดสินค้า เฉพาะครั้งแรกไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่มี ค่าบริการในครั้งถัดไปต่อชิ้น การเปลี่ยนแบบสินค้า: เปลี่ยนแบบ หัก 20% (1:1 ชิ้นเท่านั้น) สินค้าชิ้นใหม่ต้องมีราคาสูงกว่า หรือเท่ากัน หากสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 10,000 บาท เปลี่ยนแบบ หัก 30% การขายคืนสินค้า: ขายคืนหัก 20%, สินค้าชํารุดเสียหาย หัก 50%, สินค้าราคาต่ำกว่า 10,000 บาท หัก 40% สินค้าสั่งทําพิเศษ หัก 40% กรณีต้องการเปลี่ยนแบบและขายคืน “หักจากราคาซื้อ สินค้าที่ไม่รับซื้อคืนไม่รับเปลี่ยนแบบ: งานกรอบพระ, งานแหวนรอบนิ้ง, สินค้าที่ไม่มีใบ รับประกันหรือใบรับประกันสูญหาย, สลักชื่อในสินค้า, สินค้าดัดแปลง แก้ไขจากที่อื่น
  6. สินค้าประเภท เครื่องใช้ภายในบ้าน บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้า ให้แก่ท่าน ในกรณีที่ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ มีการชํารุด เสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ การเสื่อมสภาพการใช้งาน อันเนื่องมาจาก ขั้นตอนการ ผลิต และ/หรือ การจัดส่ง เท่านั้น โดยลูกค้า สามารถดําเนินการทําเรื่อง ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งความประสงค์ ที่ Line : @mgi8 หรือ โทร 02-934- 9999 โดยท่านจะต้องส่งภาพถ่ายสินค้า หรือ คลิป VDO ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทําการบันทึกเป็น หลักฐาน และ ให้ท่านดําเนินการจัดส่งสินค้าที่มีการชํารุดเสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ การเสื่อมสภาพการใช้งาน ดังกล่าว กลับมาที่บริษัทฯตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัทฯ จะ นําเนินการ เปลี่ยนสินค้า และ/หรือ คืนเงินค่าสินค้า ให้แก่ท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน
  7. สินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า การรับประกันผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต สินค้าแต่ละราย ลูกค้าจะต้องดําเนินการลงทะเบียน หรือ ขอรับประกันสินค้า โดยกับทางบริษัท ฯ ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวซึ่งบัตรรับประกัน หรือ เงื่อนไขการรับประกัน อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ของ สินค้าดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้า ให้แก่ท่าน ในกรณีที่ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บรรจ ภัณฑ์ มีการชํารุดเสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ การเสื่อมสภาพการใช้งาน อัน เนื่องมาจาก ขั้นตอนการผลิต และ/หรือ การจัดส่ง เท่านั้น โดยลูกค้า สามารถดําเนินการทําเรื่อง ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า กับทางบริษัทฯ ได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งความ ประสงค์ ที่ Line : @mgi8 หรือ โทร 02-934-9999 โดยท่านจะต้องส่งภาพถ่ายสินค้า หรือ คลิป VDO ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทําการบันทึกเป็นหลักฐาน และ ให้ท่านดําเนินการจัดส่งสินค้าที่มีการ ชํารุดเสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ การเสื่อมสภาพการใช้งาน ดังกล่าว กลับมาที่ บริษัทฯตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัทฯ จะดําเนินการ เปลี่ยนสินค้า และ/หรือ คืนเงินค่าสินค้า ให้แก่ ท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน
ก่อนสั่งซื้อกรุณาศึกษารายละเอียดก่อนสั่งซื้อ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Line : @mgi8 หรือ โทร 02-934-9999 ที่อยู่จัดส่ง เพื่อเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 1213/414 ซอย ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

นโยบายการยกเลิกสินค้า

ลูกค้าสามารถ ทําการยกเลิกคําสั่งซื้อสินค้า ได้ในกรณีที่ คําสั่งซื้อนั้น ยังไม่ได้ดําเนินการจัดส่งสินค้า กรณีมีการจัดส่งสินค้าแล้ว ทางบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ อนุญาตให้ยกเลิกคําสั่งซื้อทุกกรณี สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Line : @mgi8 หรือ โทร 02-934-9999

นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY POLICY) บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

การจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัว

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) จําเป็นต้องขอข้อมูลเบื้องต้นของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ที่อยู่ อีเมล และ/หรือ ชื่อผู้ใช้งานออนไลน์ต่างๆ อาทิ Line, Facebook, Instagram เป็นต้น เพื่อใช้ในการสร้างคําสั่งซื้อ การจัดการด้านการเงิน การจัดการเกี่ยวกับสินค้า การ แพ็คสินค้า การจัดส่งสินค้า การบริการต่าง ๆ การดําเนินกิจกรรมด้านการตลาดของบริษัทฯ ตลอดจน การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ ที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) อันได้แก่ การสร้างคําสั่งซื้อ การจัดการด้านการเงิน การจัดการเกี่ยวกับสินค้า การแพ็ค สินค้า การจัดส่งสินค้า ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ ที่ดี ยิ่งขึ้น ให้แก่ท่าน ทางบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและจะปฏิบัติตามที่กฎหมาย กําหนด ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนําไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษา ไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและช่องทางการติดต่อ

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) จะทําการรักษาข้อมูลของท่านในระหว่าง ระยะเวลาที่ท่านและบริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าต่อกัน หากท่านต้องการที่จะแก้ไข ลบ หรือจํากัดการใช้ ข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ ร้องขอให้ถ่ายโอนไป หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ Line @mgi8 หรือช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้ด้านล่าง

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดการสินค้า การจัดส่งสินค้าและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน ช่องทางการติดต่อ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ที่อยู่ : 1213/414 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-934-9999 ต่อ 205 (ฝ่ายการพาณิชย์) Email : Sumontha.p@@missgrandinternational.com Line : @mgi8